Intimacy Wednesday 21 March 2018

intimacy Wednesday 21 March 2018

‘พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้อดทนฟังคำเตือนสตินี้ เพราะข้าพเจ้าเขียนมาถึงพวกท่านแต่เพียงย่อๆ เท่านั้น พวกท่านพึงทราบว่าทิโมธีน้องของเราถูกปล่อยเป็นอิสระแล้ว ถ้าเขามาถึงเร็ว ข้าพเจ้ากับเขาก็จะไปพบพวกท่าน ข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมายังบรรดาผู้นำของพวกท่าน และธรรมิกชนทั้งปวง พวกพี่น้องที่มาจากอิตาลีก็ฝากคำทักทายมายังพวกท่านด้วย ขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทุกคนเถิด’ ฮีบรู 13:22-25 https://www.bible.com/bible/174/HEB.13.22-25

+ ถ้อยคำของผุ้รับใช้ ที่ได้หนุนใจพี่น้องผุ้เชื่อ และมาถึงเราทั้งหลาย บางเรื่องราวเตือนสติให้เราได้ตระหนักและกลับใจ บางเรื่องให้ความเชื่อและความหวังใจ

+ ผู้รับใช้ที่ถูกพระเจ้าเลือกยังถูกข่มเหงในขณะที่ เขาเหล่านั้นมีความเชื่อ แต่ก็ยังเป็นแบบอย่างในการไม่ลดละ ในการปรนนิบัติพระเยซูคริสต์ด้วยความเต็มใจ

+ เราต้องรักษาถ้อยคำของพระเจ้าไว้อย่างเต็มเปี่ยม และอธิษฐานเผื่อพี่น้อง ผู้รับใช้ ทุกท่านด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.