พระธรรมฮีบรู

ฮีบรู 11 : 1-2

ฮีบรู 11 : 1-2 ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง โดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้า

Intimacy Wednesday 21 March 2018

intimacy Wednesday 21 March 2018 ‘พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้อดทนฟังคำเตือนสตินี้ เพราะข้าพเจ้าเขียนมาถึงพวกท่านแต่เพียงย่อๆ เท่านั้น พวกท่านพึงทราบว่าทิโมธีน้องของเราถูกปล่อยเป็นอิสระแล้ว ถ้าเขามาถึงเร็ว ข้าพเจ้ากับเขาก็จะไปพบพวกท่าน ข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมายังบรรดาผู้นำของพวกท่าน และธรรมิกชนทั้งปวง พวกพี่น้องที่มาจากอิตาลีก็ฝากคำทักทายมายังพวกท่านด้วย ขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทุกคนเถิด’ ฮีบรู 13:22-25 https://www.bible.com/bible/174/HEB.13.22-25 + ถ้อยคำของผุ้รับใช้ ที่ได้หนุนใจพี่น้องผุ้เชื่อ และมาถึงเราทั้งหลาย บางเรื่องราวเตือนสติให้เราได้ตระหนักและกลับใจ บางเรื่องให้ความเชื่อและความหวังใจ + ผู้รับใช้ที่ถูกพระเจ้าเลือกยังถูกข่มเหงในขณะที่ เขาเหล่านั้นมีความเชื่อ แต่ก็ยังเป็นแบบอย่างในการไม่ลดละ ในการปรนนิบัติพระเยซูคริสต์ด้วยความเต็มใจ + เราต้องรักษาถ้อยคำของพระเจ้าไว้อย่างเต็มเปี่ยม และอธิษฐานเผื่อพี่น้อง ผู้รับใช้ ทุกท่านด้วย

Intimacy Tuesday 20 March 2018

Intimacy Tuesday 20 March 2018 “ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขึ้นมาจากความตาย โดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์ ทรงให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่าง เพื่อที่จะทำตามพระทัยของพระองค์โดยทรงทำงานในเรา ให้เกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน” ‭‭ฮีบรู‬ ‭13:20-21‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/heb.13.20-21.thsv11 + คำอธิษฐานถึงพี่น้องคนยิว ซึ่งเป็นการให้เกียรติแด่พระเยซูคริสต์ ผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่และผู้ที่ไถ่ความผิดบาปทั้งสิ้น พระเยซูคริสต์ทรงกระทำงานตามพระทัยพระบิดา และเป็นที่ประจักษ์ในหมู่ผู้เชื่อคนยิว + ในคำอธิษฐานของเราควรจะต้องยกพระนามพระบิดา พระเยซูคริสต์ เสมอ พระองค์ทรงสมควรรับการสรรเสริญ และต้องขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตเรามากยิ่งขึ้น เอเมน