Intimacy Wednesday 18 April 2018

Intimacy Wednesday 18 April 2018
“พี่น้องของข้าพเจ้า อย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลย เพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเราที่เป็นคนสอนนั้น จะต้องถูกพิพากษาที่เข้มงวดยิ่งขึ้น”
‭‭ยากอบ‬ ‭3:1‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ผู้ที่สอนพระวจนะพระเจ้านั้นจะถูกเข้มงวดในเรื่องของการพิพากษา มากยิ่งขึ้น พวกเขาคือผู้ที่ถ่ายทอดถ้อยคำของพระเจ้า เป็นตัวแทนของพระองค์  พวกเขาต้องรักษาท่าทีภายในใจในการถ่ายทอดหลัก คำสอนต่างๆ ออกมาให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ให้มากที่สุด
 
+ เมื่อเขายิ่งพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้ว ความถูกต้องก็จะตามมา แม้กระนั้น ผู้ยังต้องถูกพิพากษาอย่างเข้มงวด
 
+ บางบทบาทที่พระองค์ประทานให้ ก็จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบ หน้าที่อันสำคัญ เมื่อพระองค์เรียกเราแล้ว เราก็ควรยิ่งตอบสนอง เอเมนน

Leave a Comment

Your email address will not be published.