Intimacy Tuesday 3 April 2018

Intimacy Tuesday 3 April 2018
“ถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะแต่ไม่ได้ควบคุมลิ้นของตน เขาก็หลอกลวงจิตใจของตนเอง และธรรมะของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์”
‭‭ยากอบ‬ ‭1:26‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.us/174/jas.1.26.thsv11

+ คำพูดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ออกจากใจ การที่จะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า ต้องกลั่นออกจากใจ ออกมาเป็นชีวิต ต้องสำแดงพระเยซูคริสต์ให้คนอื่นเห็น

+ ถ้าควบคุมคำพูดไม่ได้ ก็จะเป็นการลวงตนเองว่าเป็นชอบธรรมได้ คนอื่นต้องเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านออกมาจากชีวิตเรา มากขึ้นทุกวัน

ชีวิตในพระเยซู

ชีวิตอธิษฐาน

งานพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระคำนำชีวิต

เติบโตในพระคริสต์ ชีวิตอธิษฐานและงานพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.