Intimacy Tuesday 27 March 2018

Intimacy Tuesday 27 March 2018
‘คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ ‘ ยากอบ 1:12 https://www.bible.com/bible/174/JAS.1.12

+ ผู้เชื่อต้องเผชิญการทดลองใจ ในชีวิตคริสเตียนอยู่เสมอ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้ให้แก่เรา

+ เมื่อเร่ประกาศความเชื่อ การทดลองใจจะมาเพื่อสร้างและเสริมชีวิต การทดลองใจอาจกินเวลายาวนานเพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่ผ่านการทดลองใจนี้ เพื่อสิ่งที่เป็นนิรันดร์นั่นคือ “มงกุฎแห่งชีวิต“ ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราไปสวรรค์ ดังนั้น เราต้องลงทุนกับปัจจุบันให้ดีที่สุด

+ จง ยืนหยัดมั่นคงต่อการทดลองใจ เอเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.