Intimacy Sunday 1 April 2018

Intimacy Sunday 1 April 2018
“เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้า เพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาษดื่น และด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้น ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้”
‭‭ยากอบ‬ ‭1:20-21‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/jas.1.20-21.thsv11

+ ความโกรธของเราไม่มีสิ่งดีใดๆเลย มีแต่จะทำให้เราจากความชอบธรรมไป ต้องขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราไม่มีอารมณ์โกรธเข่นนั้น

+ เมื่อมีความโกรธ ความชั่วร้ายต่างๆ ก็จะตามเจ้ามาในชีวิต ยิ่งทำให้ชีวิตแย่ลง

+ ทางแก้ไขตามพระคำนี่คือ ขจัดความโกรธ ด้วยใจอ่อนสุภาพ จากพระวิญญาณภายในเรา และใส่พระวจนะเข้าไปในชีวิต เพื่อให้จิตวิญญาณเข้มแข็ง และรอดจากการถูกครอบงำนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.