Intimacy Friday 23 March 2018

Intimacy Friday 23 March 2018
‘แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ ‘ ยากอบ 1:5 https://www.bible.com/bible/174/JAS.1.5

+ สิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเรา คือการขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการทำสิ่งต่างๆ บนโลกนี้
พระองค์บอกเราแล้วว่าพระองค์เต็มใจที่จะประทานสติปัญญาอันไม่จำกัดนี้

+ จะดีแค่ไหนที่เรามีสติปัญญา และใช้สติปัญญาที่มาจากเบื้องบน เป็นสติปัญญาที่สูงกว่าความคิด ความรู้ของเรา

+ เมื่อเรา อธิษฐานขอ เราจะได้รับ จงอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.