Intimacy Friday 20 April 2018

Intimacy Friday 20 April 2018
“ถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟัง เราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัว หรือดูเรือซิ แม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรง เรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆ ไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการจะให้ไป ลิ้นก็เช่นเดียวกัน เป็นอวัยวะเล็กๆ แต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โต คิดดูซิ ไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไหม้ได้”
‭‭ยากอบ‬ ‭3:3-5‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ลื้นจะนำพาไปในเรื่องที่ใหญ่โต หรือเรื่องที่เล็กน้อย เรื่องที่ทำให้ดีขึ้น หรือแย่ลง เรื่องที่ทำให้คนอื่นได้พระพรหรือ ทำลายคนอื่น 
 
+ การควบคุมลิ้น ก็สะท้อนการควบคุมผลพระวิญญาณ ในเรื่องการควบคุมตนเอง ในมุมหนึ่ง ถ้าเราพูดในสิ่งดี เราก็จะกระทำ และทำให้ตัวเราทำในสิ่งดี ในทางกลับกันถ้าเราพูดสิ่งไม่ดี เราก็จะมีแนวโน้ม คิดและกระทำสิ่งที่ไม่ดีด้วย 
 
+ ลิ้นอาจทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ ถ้าเราไม่ระมัดระวัง ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมทุกคำพูดของเรา ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไป ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.