Intimacy Friday 2 March 2018

Intimacy Friday 2 March 2018
‘ท่านทั้งหลายจงสู้ทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอน พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์ เพราะว่ามีบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่ตีสอน? แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ท่านก็ไม่ใช่บุตร แต่เป็นลูกนอกกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น เราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ตีสอนเรา และเราก็นับถือบิดานั้น เราจึงยิ่งควรอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ และดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือ? เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของพวกเขา แต่พระองค์ทรงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อเราจะมีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์ การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้น แต่น่าเศร้าใจ แต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรม แก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้น ‘ ฮีบรู 12:7-11 https://www.bible.com/bible/174/HEB.12.7-11

+ การตีสอนของพระบิดาก็เพื่อเราทั้งหลายในฐานะเป็นลูกของพระองค์เพราะรัก พระองค์จึงต้องตีสอน ไม่ได้ปล่อยปละละเลย

+ พระบิดาปรารถนาให้เราบริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ อาจทำให้เราเจ็บปวดและดูน่าเศร้าใจ แต่ิย่าลว่า พระบิดาจะให้สิ่งที่ดีกว่าเสมอ นั่นคือผลดีจะได้เกิดขึ้นแก่เรา ในอนาคต

+ ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกการตีสอนจะทำให้ลูกเติบโตขึ้น บริสุทธิ์เหมือนพระองค์และเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวัน เอเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.