เอเฟซัส 5:19

เอเฟซัส 5:19 KJV

จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า

https://www.bible.com/th/bible/175/EPH.5.19.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.