ยอห์น 1:12

” แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตร ของพระเจ้า ” ยอห์น 1:12

https://www.bible.com/th/bible/275/JHN.1.12.TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.