เมื่อได้ยินว่าพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติอิสราเอล และทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของเขาแล้วก็เชื่อ เขากราบลงนมัสการ

แล้วอาโรนจึงกล่าวถึงพระดำรัสทั้งหมด ซึ่งพระเจ้าตรัสแก่โมเสส และทำหมายสำคัญต่างๆนั้นต่อหน้าประชาชน ฝ่ายประชาชน เมื่อได้ยินว่าพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติอิสราเอล และทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของเขาแล้วก็เชื่อ เขากราบลงนมัสการ
อพยพ 4:30‭-‬31 TH1971
https://bible.com/bible/275/exo.4.30-31.TH1971

ในสมัยก่อน พระเจ้าพูดผ่าน บางคนที่พระองค์เรียกมาเพื่อให้ทำ งานของพระองค์อย่างเจาะจง คนที่เหลือคือผู้ฟังและนำไป ปฏิบัติตาม แต่ในยุคของเรา นั้น พระวิญญาณได้เข้ามาในชีวิตเรา พระองค์ สามารถพูดกับเราได้โดยตรง เราต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์ อยู่เสมอ เราต้องพูดคุยกับ พระองค์ทุกเวลา

เราจะยิ่งสัมผัสถึงพระทัยของพระองค์ได้ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและจะทำให้เรา รู้ใจพระองค์ มากขึ้นทุกวันฟ

Leave a Comment

Your email address will not be published.