พระเจ้าตรัสกับอาโรนว่า “จงไปพบกับโมเสสในถิ่นทุรกันดาร” เขาก็ไปพบกับท่านที่ภูเขาของพระเจ้าและสวมกอดท่าน
อพยพ 4:27 TH1971
บางครั้งพระเจ้าไม่ได้บอก ทั้งหมดแก่เรา แต่พระองค์บอกบางส่วน และ อีกส่วน พระองค์ให้เราได้ความเข้าใจผ่าน คนอื่่นที่พระองค์ จะนำเราไป
วิธีการสื่อสารของพระองค์นั้น หลากหลาย เมื่อเราใส่ใจที่จะฟัง พระองค์จะมาเปิดเผยและบอกแก่เรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.