เมื่อเราได้รับเกียรติเพราะฟาโรห์ รถรบและพลม้าของเขาแล้ว ชาวอียิปต์ก็จะรู้ว่าเรานี่แหละคือพระเยโฮวาห์

“ดูเถิด ส่วนเราก็จะบันดาลให้ใจชาวอียิปต์แข็งกระด้างไล่ตามมา แล้วเราจะได้รับเกียรติเพราะฟาโรห์ พลโยธา รถรบ และพลม้าทั้งหมดของเขา เมื่อเราได้รับเกียรติเพราะฟาโรห์ รถรบและพลม้าของเขาแล้ว ชาวอียิปต์ก็จะรู้ว่าเรานี่แหละคือพระเยโฮวาห์””
‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭14:17-18‬ ‭KJV‬‬
พระเจ้าสามารถเคลื่อนใจ ศัตรูของชนชาติที่พระองค์เลือก ให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์ และพระองค์ก็ได้รับเกียรติ
พระเจ้าสามารถเปลี่ยนสถานการณ์รอบข้างได้เสมอ เพราะเป็นสิทธิ์ของพระองค์ แต่หลายครั้งพระองค์อยากเปลี่ยนใจเราก่อน
เราต้องตอบสนองพระองค์อย่างที่พระองค์ต้องการให้เราเป็น

Leave a Comment

Your email address will not be published.