เมื่อเรามองตัวเราเองน้อยลง เราก็มองไปที่พระเจ้ามากขึ้น

intimacy Friday 1 February 2019
18ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้น เพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้น และรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไร กท.1: 18
  • เมื่อเรามองตัวเราเองน้อยลง เราก็มองไปที่พระเจ้ามากขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือตัวเราและเพ่งความสนใจทั้งสิ้นไปที่ พระองค๋
  • ยิ่งเราเข้าใจการทรงเรียกที่ชัดเจนที่มาจากพระองค์ในชีวิต เราจะยิ่งเต็มล้นด้วยความหวังใจ และมั่นใจในการทรงนำของพระองค์มากยิ่งขึ้น
  • และมากกว่านั้น พระบิดาจะประทานมรดกที่พระองค์จะให้แก่เราทั้งหลายผู้เป็นธรรมิกชนของพระองค์ มันจะบริบูรณ์ในชีวิตของเรา และนำให้เราไปถึงพระทัยอันอุดมของพระองค์
  • ลูกขอบคุณพระเมตตาคุณของพระองค์ ในชีวิตลูก โปรดนำทางด้วยพระคุณและความรักจากพระองค์ ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.