อิสยาห์. 55:8

เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา พระเจ้าตรัสดังนี้

อิสยาห์. 55:8

Leave a Comment

Your email address will not be published.