อะไรอยู่ในมือของเจ้า?

2พระยาห์เวห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “อะไรอยู่ในมือของเจ้า?” ท่านทูลว่า “ไม้เท้า พระเจ้าข้า” 3พระองค์ตรัสว่า “โยนลงที่พื้นดินเถิด” ท่านจึงโยนไม้เท้าลงบนพื้นดิน ไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงู โมเสสก็หนีไปจากงูนั้น อพย 4:1-2

ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตนั้น เราอาจต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต และเราเองก็ต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้าเป็นอย่างมาก และพระองค์ก็รู้จุดอ่อนของเราเป็นอย่างดี และแม้ว่าเราตั้งใจในการพึ่งพาพระองค์ด้วยสุดกำลัง แต่หลายครั้งส่วนลึกภายในใจของเรา ก็ยังอาจจะขาดความเชื่อ

พระเจ้ารู้ทุกสิ่งในชีวิตของเรา ดังเช่นโมเสส ที่ท่านเกรงกลัวฟาโรห์เป็นอย่างมาก และไม่กล้ที่จะเผชิญหน้า แต่พระเจ้าเมตตาท่านและสำแดงอัศจรรย์ให้ท่านได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์

ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.