ราเฝ้าดูเจ้าทั้งหลายแล้ว และได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ทำต่อพวกเจ้าในอียิปต์

เจ้าจงไปรวบรวมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลให้มาประชุมพร้อมกัน แล้วกล่าวกับพวกเขาว่า ‘พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่าน พระเจ้าของอับราฮัม ของอิสอัค และของยาโคบ ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตรัสว่า “เราเฝ้าดูเจ้าทั้งหลายแล้ว และได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ทำต่อพวกเจ้าในอียิปต์ อพย  3 : 16
พันธสัญญาเดิมพระเจ้านำความช่วยเหลือต่าง  ๆ มาถึงลูกหลานและประชากรของพระองค์ผ่านทาง บางคนที่พระองค์เรียกเขาอย่างเจาะจง และโมเสสเองก็เป็นบุคคลนั้นที่พระองค์ได้โปรดใช้ ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ไปถึง
ในยุคที่พระวิญญาณได้ทำงานผ่านชีวิตของเราอย่างเต็มที่ พระองค์อยู่ในเราและพร้อมที่จะช่วยเราในทุกทางเมื่อเราได้ บอกต่อพระองค์ พระบิดาก็รู้ถึงสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เช่นกันและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราด้วย พระองค์เป็นคำตอบสำหรับทุกทางและทุกอย่าง  ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.