ยูดาย้ำเรื่องความรอดในพระเยซู

ท่านที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดที่เรามีร่วมกัน แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า จำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อที่ได้ทรงมอบให้กับพวกธรรมิกชนครั้งเดียวสำหรับตลอดไป ยูดา 1:3 (1)

ความรอดที่ยูดาห์ได้เชียนถึงเราทั้งหลายนั้น เป็นความรอดจากความเชื่อในพระเยซู ผู้ทรงไถ่บาปชีวิตเราให้ได้รับสิทธิ์ในความรอดนิรันดร์

ในเรื่องความรอดนี้ ยูดาห์อาจตั้งใจเขียนเพื่อต่อต้านกับความเชื่อที่ผิด ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นตามมา แม้ว่าความรอดในพระเยูจะเป็นเรื่องที่อธิบายให้เข้าใจและรับรู้ได้อย่างไม่ยากเย็นอะไร เพราะหลายคนที่นี่ก็ได้เห็นและมีประสบการณ์ร่วมกับพระเยซูมาแล้ว ดังนั้นการให้ความสำคัญของยูดาห์ในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักไว้เสมอ

ความรอดเป็นพระคุณที่พรเยซูได้ประทานให้เรามาอย่างเปล่า ๆ ดังนั้นเราต้องรับพระคุณด้วยใจที่โมทนา ขอบพระคุณ และตระหนักในความรอดนี้อย่างมาก และดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐ

Leave a Comment

Your email address will not be published.