ยอห์น 15:5

ยอห์น 15:5 THSV11

เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย

https://www.bible.com/th/bible/174/JHN.15.5.THSV11

Leave a Comment

Your email address will not be published.