Intimacy Wednesday 2 March 2022

กิจการ 2 : 46-47

46เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขา ร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวาง ทุกวันเรื่อยไป 47ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอด มาเข้ากับพวกสาวกทุกวันๆ

การสร้างวิถีการดำเนินชีวิตตามพระวจนะ ต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจและความเอาจริงเอาจังของผู้เชื่อทุกคน เพื่อให้คริสตจักรของพระองค์ดำเนินต่อไปได้

การสำแดงพระลักษณะของพระคริสต์ออกมาเป็นความชื่นชมยินดีและ การให้ด้วยใจกว้างขวาง เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำให้คนมากมายได้สัมผัสถึงพระทัยอันงดงามของพระเจ้าผ่านชีวิตของผู้เชื่อ

พระองค์จะเป็นผู้ช่วยนำจิตวิญญาณคนมากมายให้เข้ามาได้รับความรอดร่วมกันกับพระองค์

สรรเสริญพระนามของพระองค์

อาเมน

ชาโลม

Leave a Comment

Your email address will not be published.