พระเยซูเกิดมาในวิธีของมนุษย์แต่โดยการปฏิสนธิ์จากฤทธิ์เดชพระเจ้า

Intimacy Monday 4 March 2019
แต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ 5เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร กท.4: 4-5
  • พระเยซูเกิดมาในวิธีของมนุษย์แต่โดยการปฏิสนธิ์จากฤทธิ์เดชพระเจ้า และในสภาพมนุษย์นั้น ถือว่าพระองค์อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ ตามที่พระวจนะได้กล่าวไว้
  • พระเยซูเกิดมารับสภาพมนุษย์เช่นเดียวกับเราทั้งหลาย จึงเข้าใจเราในทุกมิติชีวิต เราจึงไว้วางใจและเชื่อในพระนามของพระเยซูได้เต็มหัวใจ
  • พระเยซูมาเพื่อไถ่บาปเรา เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรของพระบิดา ความบาปเราได้มลายสิ้นไป เพราะพระองค์ตายไถ่บาปเรา เป็นพระคุณอย่างทีสุดสำหรับชีวิตของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.