พระเยซูรักษาคนที่เป็นใบ้

พระเยซูรักษาคนที่เป็นใบ้
32ขณะเมื่อพระเยซูกำลังเสด็จออกไปจากที่นั่นกับเหล่าสาวก ก็มีคนพาคนใบ้คนหนึ่งที่มีผีสิงอยู่มาหาพระองค์ 33เมื่อทรงขับผีออกแล้ว คนใบ้นั้นก็พูดได้ ฝูงชนก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่า “เรื่องเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในอิสราเอลเลย มัทธิว 9 : 32-33

พระเยซูยังทำหมายสำคัญ การอัศจรรย์ให้แก่คนที่ถูกผีสิง และเป็นใบ้ และเมื่อพระเยซูได้ขับผีออกไปแล้ว เขาก็กลับมาพูดได้

การที่คนเป็นใบ้ อาจเกิดจากายภาพที่ไม่สมบูรณ์ แต่เราเห็นจากพระวจนะว่า เขาเป็นใบ้และผีสิง
เป็นไปได้ว่า การที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ อาจะมีวิญญาณบางอย่างเข้ามาปิดบังความสมบูรณ์ของการทรงสร้างของพระบิดา ทำให้เขาเหล่านั้น มีอาการพิการ หรือป่วยต่อเนื่อง

พระเยซูไม่ได้อธิษฐานรักษาอาการเป็นใบ้ แต่พระองค์เริ่มต้นด้วยการขับผีออก และอาการเป็นใบ้ก็หายสิ้น

ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเอาชนะผีที่สิงอยู่ตัวคน เพื่อนำการปลดปล่อย ฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพ ฤทธิ์อำนาจนี้อยู่เหนือความรู้ และวิทยาการของมนุษย์ทั้งสิ้น

เราต้องเชื่อในฤทธื์อำนาจโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ ในการนำการรักษาโรคทั้งสิ้น และการขับผีในนามของพระเยซู เป็นสิ่งแรก และเราก็ไม่ได้ปฎิเสธการรักษาทางการแพทย์ เช่นกัน แต่ต้องมาเป็นลำดับหลัง
โปรดให้เราเชื่อและใช้ฤทธื์อำนาจ ของพระเยซูในการนำการอัศจรรย์ และการขับผีร้ายทั้งสิ้น เพื่อนำการปลดปล่อย มาถึง ผู้ที่อยู่ในพันธนาการทั้งสิ้น ในนามพระเยซู

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.