พระเยซูรักษาคนตาบอดสองคน

27เมื่อพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่น ก็มีคนตาบอดสองคนตามพระองค์มาร้องว่า “บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิด” 28และเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้าน คนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์ พระเยซูตรัสถามเขาทั้งสองว่า “ท่านเชื่อหรือไม่ว่าเรามีฤทธิ์เดชทำการนี้ได้?” เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์เชื่อ” 29แล้วพระองค์ทรงแตะต้องนัยน์ตาของเขา ตรัสว่า “ให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิด” 30แล้วนัยน์ตาของเขาทั้งสองก็กลับเห็นได้ พระเยซูทรงกำชับเขาว่า “จงระวังอย่าบอกให้ใครรู้เลย” 31แต่เมื่อไปจากที่นั่นแล้ว เขาก็ป่าวประกาศเรื่องพระองค์ทั่วแคว้นนั้น มัทธิว 9:27-31

คนตาบอดรับการรักษาจากพระเยซู โดยที่พวกเขาแสวงหาพระเยซู เช่นกันแม้พวกเขาจะมองไม่เห็น เราเห็นสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อนำมาเป็นบทเรียน ให้แก่ชีวิตของเรา

1. อย่าให้อุปสรรคมาจำกัด การพึ่งพา การวางใจในพระเยซูของเรา : คนตาบอด มองไม่เห็น แต่พวกเขา
ยังพยายามที่จะทลายความจำกัด ของพวกเขา เพื่อเขาจะได้พบกับพระเยซู ดังนั้นอย่าให้มีอุปสรรค
มาขัดขวางการแสวงหาพระเยซู พระวิญญาณ ด้วยสุดใจของเรา
2. มีหัวใจที่ “เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์” : คนตาบอดทั้งสอง มีความเชื่อว่าพระเยซูจะ
รักษาพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาได้ยินอะไรมาเกี่ยวกับพระองค์ วันนี้ พวกเขาเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมว่าพระเยซู
จะรักษาเขาให้หาย
3. เชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผู้สร้างสรรพสิ่ง : คนตาบอด ตอบพระเยซูว่า ‘ องค์พระผู้เป็นเจ้า
” คำพูดนี้ สะท้อนความยำเกรงที่พวกเขารู้ว่า พระเยซูเป้นพระเจ้าอย่างแท้จริง ผิดกับฟาริสี ที่คอยหา
ช่องจับผิดพระองค์
4. พระเจ้านำให้เป็นตามความเชื่อของเรา : เมื่อคนตาบอดทำส่วนของพวกเขา คือ มีความเชื่อและไม่
สงสัย พระคริสต์ ได้บอกพวกเขาว่า ” ให้เป็นไปตามความเชื่อ ” หน้าที่ของเราคือ มีความเชื่อ รักษา
ความเชื่อ อย่างมั่นคง ต่อไป

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.