พระเจ้าพูดกับเราผ่านพระวจนะ

พระเจ้าพูดกับเราผ่านพระวจนะ
การฟังเสียงพระเจ้า เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการเข้าใจลักษณะวิธีการพูดของพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ก็จะยิ่งทำให้เราเห็นภาพชัดมากขี้นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตเราต่อไปได้
พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระยาเวห์ลงมา ด้วยท่ามกลางเพลิง เมฆและความมืดครึ้มหนาทึบและที่ภูเขา ในขณะที่โมเสสและเหล่าผู้ใหญ่ของอิสราเอลกำลังรอคอยพระองค์ พวกเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านธรรมชาติเหล่านั้นที่พระยาเวห์ได้ประทับ และจากนั้น พระองค์ก็ได้กล่าวบัญญัติทั้งสิบประการต่อพวกเขา และได้บันทึกลงไปศิลาจารึก
ในพันธสัญญาเดิม เราจะเห็นว่า พระเจ้าเลือกที่จะพูดกับบางคนเท่านั้นที่พระองค์ได้ตั้งเขาเอาไว้ทำหน้าที่ แทนพระองค์และเป็นกระบอกเสียงของพระองค์ในการกล่าวถ้อยคำของพระเจ้าไปถึงชนชาติอิสราเอล ดังนั้นพระองค์ ให้ความสำคัญว่าใครที่จะเป็นกระบอกเสียงนั้น และในช่วงเวลานี้ ก็คือโมเสสและผู้ใหญ่ของอิสราเอล
“พระยาห์เวห์ได้ตรัสพระวจนะเหล่านี้ด้วยพระสุรเสียงกึกก้องแก่ชุมนุมชนทั้งหมดของพวกท่านที่ภูเขา ออกมาจากท่ามกลางเพลิง เมฆ และความมืดครึ้มหนาทึบ และไม่ได้ทรงเพิ่มเติมสิ่งใดอีก แล้วพระองค์ทรงจารึกลงบนแผ่นศิลาสองแผ่นและประทานแก่ข้าพเจ้า  เฉลยธรรมบัญญัติ 5:22
สิ่งที่น่าสนใจคือพระยาเวห์ได้พูดกับพวกเขาอย่างชัดเจน ซึ่งคงมีไม่กี่เหตุการณ์ที่พระองค์จะได้พูดกับคนมากขนาดนี้ เสียงของพระองค์กึกก้องและทำให้พวกเขายำเกรงในความยิ่งใหญ่ของพระองค์  เสียงของพระองค์นั้นได้กลายเป็นพระบัญญัติสิบประการผ่านพระวจนะที่เราได้อ่านอยู่นี้ เช่นกัน
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราแล้ว เราเองก็สามารถฟังเสียงของพระองค์ได้ เมื่อเราอ่านพระวจนะ หลายเรื่องเป็นเรื่องที่พระองค์อยากให้เราได้เรียนรู้ หลายอย่างเป็นพระสัญญาของพระองค์ เป็นข้อห้าม ถ้อยคำของพระองค์จะวิ่งเข้ามาในวิญญาณจิตของเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราจะช่วยนำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตของเรา
มันจึงจำเป็นอย่างมากที่เราต้องอ่านพระวจนะของพระองค์ ทุกวัน เพื่อย้ำพระสัญญา และเสียงของพระองค์ที่ได้พูดกับคนของพระองค์และพูดมาถึงเราด้วย ทุกคำในพระวจนะจึงมีความสำคัญต่อจิตวิญญาณเราอย่างมาก เสียงพระองค์ก็จะวิ่งเข้ามาถึงเราด้วย และในหลายเหตุการณ์ เมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่พระองค์ นำเข้ามา และเมื่อเราได้อ่านพระวจนะในช่วงเวลานั้น พระคำของพระองค์ก็นำการเปิดเผยสำแดงบางอย่างมาถึงเราด้วย ทำให้เรามีทิศทาง กำลังใจ และรับพระคุณของพระองค์เข้ามาในชีวิตด้วย  อย่าลืมสะสมพระคำพระเจ้า ทุก ๆ วัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.