พระเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิ์อำนาจสูงสุด

intimacy Thursday 31 January 2019
15แต่เมื่อพระเจ้า ผู้ทรงแยกข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงเรียกใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์นั้น พอพระทัย 16ที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่คนต่างชาตินั้น ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลย 17และข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อพบกับผู้ที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอาระเบียทันที แล้วก็กลับมายังกรุงดามัสกัสอีก   กท1 : 15-17
  • ที่สุดแล้ว พระวจนะก็ทำให้เราได้รู้และตระหนักว่า พระเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิ์อำนาจสูงสุด ที่จะเลือกใคร แน่นอนว่าเราเป็นคนตอบสนอง พระองค์ พระเจ้าได้เลือกอาจารย์เปาโลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เราจึงขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ได้เลือกเราและทำให้จิตใจของเราตอบสนองการทรงเรียกนี้
  • พระบิดาสำแดงพระเยซู แก่เราเป็นการส่วนตัวและการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าเมื่อเรารับเชื่อวางใจในพระเยซูก็ต่างกัน
  • เมื่ออาจารย์เปาโล พบพระเยซู ท่านก็ตอบสนองทันทีโดยไม่รีรอ เพราะท่านรู้ความจริงของโลกนี้ทั้งหมดแล้ว
  • ยื่งเราตอบสนองพระเยซู ได้ไวเท่าไร เราก็ได้ประโยชน์เพื่อตัวเรามากเท่านั้น ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยให้เราตอบสนองไวที่สุดในทุก กรณี อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.