ผู้สอนเทียมเท็จแฝงตัวเข้ามา

เพราะว่าบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมู่ท่าน การลงโทษคนพวกนี้มีเขียนไว้นานแล้ว พวกเขาเป็นคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเรามาบิดเบือนเป็นช่องทางทำความชั่วช้าลามก และได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียว ยูดา 1:4

ยูดาห์กล่าวถึงคนบางนที่แอบแฝงเข้ามา ซึ่งพระวจนะในหลายพระธรรมได้กล่าวถึงคนกลุ่มนี้เอาไว้ เช่นใน มธ.7:15 “ท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ ที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะ แต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่า ไม่น่าแปลกใจที่จะมีคนแอบแฝงเข้ามาเช่นนี้ และพระวจนะได้กล่าวถึงการลงโทษคนเหล่านี้เอาไว้แล้วด้วยเช่นกัน

ผู้สอนเทียมเท็จจะเข้ามาอย่างแนบเนียนมาก เหมือนหมาป่าที่สวมด้วยชุดคลุมเหมือนแกะ ดังนั้นถ้าเราไม่ฟังเสียงผู้เลี้ยงที่แท้จริงทุกวัน ถ้าเราไม่ใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ สม่ำเสมอ เราก็อาจพลาดท่าได้เช่นกัน

2 ปต.2:1 กล่าวว่า ” แต่ว่าได้มีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเกิดขึ้นในชนชาตินั้น เช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในพวกท่าน ซึ่งจะลอบเอาลัทธินอกรีตอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองค์เจ้านายผู้ได้ทรงไถ่พวกเขาไว้ ซึ่งจะนำความพินาศมาสู่พวกเขาเองอย่างรวดเร็ว ”

เราต้องคอยสังเกต ว่าใครก็ตามที่ไม่พระนามพระเจ้า พระนามพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยเฉพาะคนที่ดูหมิ่นพระวิญญาณ จะโทษหนักมาก
หรือคนที่สร้างความแตกแยก อย่างช้า ๆ เพื่อให้ชุมชนพระเจ้าหม่นหมอง และท้ายสุดคือคนที่นำให้ผู้เชื่อปฎิเสธทางของพระเจ้าเที่ยงแท้

ความบาปเหล่านี้จะถูกก็ตัวอย่างช้า ๆ และสำคัญที่สุด ตัวเราต้องคอยสำรวจตัวเราเองเสมอ เพื่อไม่เปิดช่องให้มารเข้ามาในชีวิตและล่อลวงคนอื่นได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.