จงรับการเจิมจากพระบิดา

จงรับการเจิมจากพระบิดา

พระบิดาประทานให้เรามีส่วนในการปรนนิบัติพระองค์ ด้วยของประทานและตะลัน ที่พระองค์ได้ประทานให้ ตามพระทัยของพระองค์

พระบิดาปรารถนาให้เราได้ใช้สิ่งที่พระองค์ประทานเพื่อขยายแผ่นดินและอาณาจักรของพระองค์ออกไปอย่างไม่สิ้นสุดและเสริมสร้างพระกายของพระองค์

พระบิดาได้เจิมตั้งผู้ที่พระองค์เลือกและใช้นั้น ให้ไปเกิดผลตามแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์

ดังนั้น ทุกเช้าวันใหม่ เราขอประสบการณ์การเจิมของพระบิดาทางพระวิญญาณให้เแก่เรา เพื่อรับการเติมเต็มด้วยฤทธานุภาพในฝ่ายวิญญาณ 

การขอการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เราได้มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในพระราชกิจของพระองค์ และเป็นการแสดงออกถึงการที่เรามีความปรารถนาให้พระบิดาสามารถใช้ชีวิตของเราได้ในทุกมิติ 

ดังนั้นการขอการเจิม ไม่ใช่เพื่อตัวเรา แต่เพื่อให้เราถูกใช้ในพระราชกิจของพระองค์ได้อย่างมีฤทธิ์เดช และการนำ ที่ชัดเจน มั่นคงและต่อเนื่อง 

เช้านี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เจิมลูกสำหรับพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระบิดาได้มอบให้ทำ โปรดให้ลูกสำเร็จในทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ 

“ผู้ทรงให้เรากับท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคริสต์ และผู้ที่ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้า ,และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็น “.มัดจำด้วย 2 โครินธ์ 1 :21-22

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.