จงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยทุกเวลา

ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยทุกเวลา

“แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์นั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว”

‭‭ยอห์น‬ ‭14:26‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/jhn.14.26.kjv

การดำเนินชีวิตอย่างมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุก ๆ วันนั้น ต้องเริ่มต้น จากการมีชีวิตที่ใกล้ชิดและสนิทสนมกับพระวิญญาณ อย่างสม่ำเสมอ

ยิ่งเราได้ผูกพันและหลอมรวมชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวโดยมี พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นำหน้าชีวิตเรา เราจะสัมผัสถึงการดำเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

พระวิญญาณบริสุทธื์จะสอนเรา นำเรา ช่วยเราและอื่น ๆ อีกมากมายที่เราต้องเผชิญ พระวิญญาณ รักเราและอยากนำให้เราไปถึงความบริบูรณ์และพระทัยของพระบิดา ทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังปรารถนาให้เราทำงานของพระบิดาด้วยฤทธิ์เดช หมายสำคัญ การอัศจรรย์ และความรัก ที่มาจากพระเยซู ด้วย

ทั้งหมดนี้คือ การพัฒนา การเพิ่มพูนและการรักษาความสัมพันธ์วันต่อวัน เวลาต่อเวลาที่เราจะมีให้กับพระวิญญาณที่รักเราอย่างมากมาย

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.