Intimacy Tuesday 27 February 2018

Intimacy Tuesday 27 February 2018
“โดยจับตามองที่พระ‍เยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสม‌บูรณ์ พระ‍องค์ทรงสู้ทนต่อกาง‌เขน เพื่อ ความยินดีที่อยู่ต่อ‍หน้าพระ‍องค์ ทรงถือ‍ว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่ง‍สำคัญ และพระ‍องค์ประ‌ทับเบื้อง‍ขวาพระ‍ที่‍นั่งของพระ‍เจ้า”
‭‭ฮีบรู‬ ‭12:2‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.12.2.thsv11

+ เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ เรามีพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่าง เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อห้แก่เรา และทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ ผ่านการทำตามพระทัยพระบิดาของพระองค์

+ พระเยซูคริสต์ยินดีถูกเหยียดหยามเพราะรักเราและพระองค์ยินดีทำตามน้ำพระทัยพระบิดา

+ เราอาจเผชิญความอับอายบนโลก เพื่อเห็นแก่พระนามพระเยซู เราจะตอบสนองอย่างไร เราจะยืนหยัด เลือกทางเดินอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงเลือกหรือไม่ ? แต่เรารู้ว่าสุดท้ายเมื่อเราเลือกตามน้ำพระทัยพระบิดา เราจะได้รับผลดี แย่างทีพระเยซูคริสต์ได้รับ ไปแล้ว

+ เราต้องมีความเชื่อและตัดสินใจให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระบิดา

Leave a Comment

Your email address will not be published.