ความจริงที่ชัดเจนแล้วคือแม้แต่คนยิวเอง ก็ยังทราบว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้

Intimacy Monday 11 February 2019
เราผู้เป็นยิวโดยกำเนิด ไม่ใช่คนบาปที่มาจากคนต่างชาติ 16ยังรู้ว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น เราเองก็ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะถูกนับว่าชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ เพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้น ไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าชอบธรรมได้เลย  กท2 : 15-16
  • ความจริงที่ชัดเจนแล้วคือแม้แต่คนยิวเอง ก็ยังทราบว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้  ธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นก็ไม่สามารถชำระได้ แต่เป็นสิ่งที่ยึดถึอตามพันธสัญญาเดิม แม้ว่าจะเปรียบเทียบกับคนต่างชาติที่ถือว่ามีบาป คนยิวโดยกำเนิดอย่างอาจารย์เปาโลที่รู้พระบัญญัติยังกล่าวเช่นนั้น
  • มีหนทางเดียวเท่านั้นคือความเชื่อในพระเยซู  ความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นที่จะทำให้เราชอบธรรม และรับการชำระล้างบาปได้ ขอบคุณพระเยซู
  • การประพฤติเพื่อให้ได้ความชอบธรรมจึงไม่เพียงพอ ต้องผ่านทางพระเยซูเท่านั้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.