intimacy Tuesday 12 February 2019

intimacy Tuesday 12 February 2019
17แต่ถ้าในขณะที่เรากำลังขวนขวายจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคริสต์นั้น กลับถูกพบว่าเป็นคนบาปไปด้วย พระคริสต์จะทรงเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือ? ไม่ใช่อย่างแน่นอน 18เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รื้อทำลายลงแล้วขึ้นมาอีก ข้าพเจ้าก็แสดงตัวว่าข้าพเจ้าเองเป็นคนละเมิดธรรมบัญญัติ 19เพราะโดยธรรมบัญญัตินั้น ข้าพเจ้าได้ตายต่อธรรมบัญญัติแล้ว เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้ว  กท2 : 17-19
  • พระเยซูไม่ได้มาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติ แต่พระองค์มาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์
  • เราเองไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไป แต่อยู่ใต้พระคุณของพระเยซู ทำให้เรามีชีวิตใหม่ และชอบธรรมผ่านทางพระเยซู
  • ดังนั้น เมื่อพระเยซูนำให้เราชอบธรรมแล้ว เราเองก็จะทำให้เกิดความบริบูรณ์ในทางของพระองค์ได้มากขึ้น ธรรมบัญญัติจะทำให้เราห่างไกลบาป และพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะช่วยให้เราสามารถที่จะเป็นอย่างที่ธรรมบัญญัติได้บอกเอาวไว้  ไม่ใช่ด้วยการทำตามแต่ด้วยพระคุณของพระองค์และฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.