อย่างน้อยพระเยซูก็รักเรา

Intimacy Wednesday 11 April 2018

Intimacy Wednesday 11 April 2018 ถ้าพี่‍น้อง‍ชาย‍หญิงคนไหนขาด‍แคลนเสื้อ‍ผ้าและอาหารประ‌จำวัน แล้วมีใครในพวก‍ท่านกล่าวกับเขา‍ทั้ง‍หลายว่า “ขอให้กลับไปอย่างเป็นสุข ให้อบอุ่น และอิ่ม‍หนำสำราญเถิด” แต่ไม่‍ได้ให้สิ่งจำ‍เป็นฝ่ายกายแก่พวก‍เขา จะมีประ‌โยชน์อะไร? ทำ‌นองเดียว‍กัน ลำ‌พังความเชื่อ ถ้าไม่‍มีการปฏิ‌บัติ ก็เป็นสิ่งที่ตายแล้ว ยากอบ 2:15‭-‬17 THSV11 https://bible.com/bible/174/jas.2.15-17.THSV11   + แม้ความปราถนาดี แก่พี่น้องเป็นสิ่งดี แต่ก็อาจยังไม่เพียงพอ พระวจนะสอนให้เราทำมากกว่าคือการแสดงออกเป็นการกระทำ เพื่อเป็นพรต่อคนอื่น    +การแสดงออกในการกระทำ เราก็ไม่ควรที่จะไปเปรียบเทียบหรือ พิพากษาการกระทำนั้น ให้เราได้รับผิดชอบในส่วนของเราอย่างดีที่สุด เพียงเท่านี้ พระบิดาก็พอพระทัยแล้ว 

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมาจากเราทั้งสิ้น

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมาจากเราทั้งสิ้น       ในพระธรรม 1 ซามูลเอล บทที่ 31 เป็นเหตุการณ์ที่ซาอูล ตาย และพวกฟิลิสเตียก็ได้ไปฉลองในชัยชนะนั้น แท้จริงแล้วชัยชนะของพวกขาไม่ใช่เพราะพวกเขาเก่งกว่าอิสราเอลแต่อย่างใด แต่เพราะ ซาอูลมิได้เชื่อฟังพระเจ้า และนี่เป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้อิสราอลและซาอูลพ่ายแพ้ต่อศัตรู พระเจ้าทรงให้ สถานการณ์ในทางประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปตลอดกาล เพราะเหตุการไม่เชื่อฟังของซาอูล      ในทุก ๆ การตัดสินใจ การดำเนินชีวิต เราต้องพึ่งพาพระเจ้า ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือ อย่างสุดกำลัง เพื่อเราจะไม่พลาดในทางของพระองค์แม้สักก้าวเดียว และนี่เป็นเดียวที่จะพิสูจน์ชีวิตของลูกกับเดนติดตามพระองค์ ลูกจะซื่อสัตย์อย่างสุดกำลัง ขอพระองค์ประทานหนทางแต่ละย่างก้าวให้ลูกด้วย ลูกจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยสุดกำลังที่ลูกมี   picture credit : Being A Better You (Self Reflection)