Intimacy Tuesday 6 March 2018

Intimacy Tuesday 6 March 2018
“อย่าให้ใครเป็นคนที่ประ‌พฤติผิดทางเพศ หรือเป็นคนไม่นับ‍ถือพระ‍เจ้าเหมือนอย่างเอ‌ซาว ผู้ขายสิทธิของบุตร‍หัว‍ปี เพราะเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียว เพราะพวก‍ท่านก็รู้อยู่แล้วว่า ต่อ‍มาภาย‍หลังเมื่อเอ‌ซาวอยากได้รับ‍พรนั้นเป็นมรดก เขาก็ถูกปฏิ‌เสธ และไม่พบหน‍ทางแก้‍ไข แม้‍ว่าเขาได้แสวง‍หาพรนั้นจนน้ำ‍ตาไหล”
‭‭ฮีบรู‬ ‭12:16-17‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.12.16-17.thsv11

+ พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ ดังนั้นพระองค์ต้องการให้เราดำเนินในความบริสุทธิ์เช่นกัน การผิดบาปทางเพศเป็นเรื่องร้ายแรงที่พระองค์ตรัสห้าม รวมถึงการไม่ให้เกียรติพระเจ้าด้วยเช่นกัน

+ สิทธิที่พระเจ้ามอบให้ถ้าเราละเลยหรือไม่ใส่ใจก็จะถูกพระองค์เอาคืนได้และทำให้สิ่งที่พระองค์จะใช้ชีวิตเราต่อก้จะติดขัดได้เช่นกัน สิ่งที่เอซาวเจอคือความหิวเป็นความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง และไม่ได้ควบคุมเนื้อหนัง จึงเป็นที่มาของการเสียสิทธิบุตรหัวปี

+ ทุกสิ่งที่พระบิดาประทานให้ เราต้องใช้อย่างซื่อสัตย์ทีสุดเพื่อพระองค์จะอวยพรให้มากขึ้น ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำลูกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.