Intimacy Tuesday 24 April 2018

Intimacy Tuesday 24 April 2018 
“มีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจ? ให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติที่ดีงาม คือด้วยการกระทำที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขา”
‭‭ยากอบ‬ ‭3:13‬ ‭THSV11‬‬
 
+  ปัญญาที่ดีงาม อย่างที่ชอบพระทัยพระบิดาคือ การกระทำที่สุภาพ อ่อนโยน พร้อมกับปัญญาของเขา.  ปัญญาที่ดี จะนำไปสู่การกระทำที่ดีด้วย 
 
+ การอ่านพระวจนะ จะช่วยให้เรา มีความคิดและ เสริมสร้างปัญญาแบบที่ พระองค์ปรารถนา การใช้ปัญญาตามพระวจนะพระเจ้านั้น จะช่วยให้เราไม่พลาดน้ำพระทัยของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.