Intimacy Tuesday 17 April 2018

Intimacy Tuesday 17 April 2018
“กายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้วอย่างไร ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้น”
‭‭ยากอบ‬ ‭2:26‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ถ้อยคำนี้ทำให้เห็นภาพที่ยิ่งชัดเจนมากขึ้นของระหว่างความเชื่อและการกระทำ  ความเชื่อและการกระทำไม่สามารถแยกออกจากกันได้  เพราะถ้าเลือกที่จะเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีการกระทำ ก็แทบจะไม่มีความหมาย
 
+ ความเชื่อเริ่มจากข้างในจิตใจ และแสดงออกมาเป็นการกระทำภายนอก นี่จึงจะเป็นความสมบูรณ์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ลูกเป็นเช่นนั้นด้วย อาเมน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.