Intimacy Thursday 1 March 2018

Intimacy Thursday 1 March 2018
และท่านได้ลืมคำเตือนที่พระ‍องค์ทรงเตือนพวก‍ท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่า “บุตร‍ชายของเราเอ๋ย อย่าละ‌เลยต่อการตี‍สอนขององค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า และอย่าท้อ‍ใจเมื่อพระ‍องค์ทรงตัก‍เตือน เพราะองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าทรงตี‍สอนผู้ที่พระ‍องค์ทรงรัก และเมื่อพระ‍องค์ทรงรับใครเป็นบุตร พระ‍องค์ก็ทรงเฆี่ยน‍ตีคนนั้น” 
ฮีบรู 12:5‭-‬6 THSV11
https://bible.com/bible/174/heb.12.5-6.THSV11
+ พระบิดาเป็นพ่อที่รักเรามาก และปรารถนาให้เราอยู่ในทางชอบธรรมของพ่อของเรา ในบางครั้งลูกบางคนเดินหลงเจิ่นหรืออยากทำตามใจตัวเอง พระบิดาจำเป็นต้องตีสอนเขาเพื่อให้เขากลับตัวกลับใจ ดีกว่าปล่อยให้ทำตามใจจนทิ้งทางของพ่อไป

+ เราอาจเป็นอย่างนั้นในบางเวลา แต่เราต้องตระหนักว่า พระบิดารักใคร พระองค์ก็จะตีสอนเขา ด้วยความรัก จึงไม่น่าที่เราต้องขมขื่นใจในสิ่งพ่อตีสอนเรา เพราะพ่ออยากให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุด

+ ดูจากชีวิตพระเยซูคริสต์ ผู้ที่เป็นบุตรที่รักและพระบิดาก้ชอบใจท่านมาก เราเห็นได้ว่า พระเยซูคริสต์ไม่ได้ถูกตีสอนเลย เพราะพระเยซูคริสต์รู้พระทัยพ่อ อาจถูกทดลองจากมาร แต่ท่านก็ผ่านมาได้

+ ให้แต่ละวันเราพูดคุยกับพ่อของเรา ผ่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเราจะเข้าใจพระทัยพ่อเรามากขึ้น เอเมน

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.