8 คุณลักษณะชีวิตคริสเตียน ตอน 2

Intimacy Tuesday 31 July 2018
 
“เพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้น และลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้ว”
‭‭2 เปโตร‬ ‭1:9‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ทั้ง8 คุณลักษณะที่สำคัญที่พระบิดาประทานให้แก่เรา เป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราจำเริญและเป็นพรให้คนอื่นได้มากขึ้น 
+ เราต้องขอพระวิญญาณช่วยให้ 8 คุณลักษณะ เด่นชัด ในชีวิตของเราเรา  
+ มี 3 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลพระวิญญาณด้วย คือ ความรัก ซึ่งก็อาจรวาม ความรักฉันพี่น้อง ใน คุณลักษณะนี้เข้าไปด้วย และ ความทรหดอดทน 
+ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังให้เรารับการเสริมสร้าง คุณลักษณะเหล่านี้ เพราะเราได้สิทธิ์ที่จะมี คุณลักษณะ เมื่อเราได้วางใจในพระเยซูคริสต์ แล้ว อาเมน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.