8 คุณลักษณะชีวิตคริสเตียน

Intimacy Monday 29 July 2018
“ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์ และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”
‭‭2 เปโตร‬ ‭1:8‬ ‭THSV11‬‬
+ มี คุณลักษณะที่จะช่วยทำให้ชีวิตคริสเตียนของเรา จำเริญขึ้น นั่นคือ 
ความเชื่อ 
คุณธรรม 
ความรู้
การควบคุมตนเอง
ความทรหด
ความยำเกรง
ความรักฉันพี่น้อง
ความรัก
+ ทั้ง 8 คุณลักษณะนี้จะช่วยให้เราสำแดง พระคุณที่พระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราและเรา เองก็ได้เรียนรู้จากพระองค์มากขึ้นด้วยผ่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเรา  เราจะยิ่งเห็นพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเรามากขึ้น อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.