3 อย่างในการเดินติดตามพระเจ้า

จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้า ขณะคอยให้พระเมตตาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานำท่านไปสู่ชีวิตนิรันดร์ ยูดา 21

การรักษาความรักของพระเจ้าในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อเราใกล้ชิดพระวิญญาณมากเท่าไร เราจะเต็มอิ่มอยู่ในความรักของพระองค์มากขึ้นเท่านั้น
และถือเป็นคำสั่งที่พระวจนะได้สั่งให้เรา รักษาความรักนี้เอาไว้

สิ่งที่สำคัญ ที่ต้องทำ
1. การมีพระวจนะสะสมในชีวิตอยู่เสมอ
2. การดำเนินชีวิต อธิษฐานในพระวิญญาณ/ภาษาแปลกๆ เสมอ
3. การรักษาความรักของพระเจ้าในชีวิต

Leave a Comment

Your email address will not be published.