3 สิ่งในการอธิษฐานให้พระวิญญาณสวมทับ

 

ในทุกๆ วัน เราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับเรา หมายถึงการอธิษฐานขอให้พระวิญญาณที่อยู่ในเราและไปกับเราทุกที่ ได้เข้ามาครอบครองวิญญษรจิต ความคิด และการกระทำต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระบิดา เราต้องให้พระวิญญาณเข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาดในชีวิตของเราในแต่ละวันเพื่อให้วันนั้น เป็นที่นับได้ และอาณาจักรของพระบิดาจะได้เคลื่อนออกไป

 

  1. อธิษฐานมอบชีวิตให้พระองค์

สิ่งแรกคือการอธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ อาจารย์เปาโลได้บอกว่าให้เรามอบถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องเผาบูชา

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย โรม 12:1

 

ในสมัยก่อน เมื่ออิสราเอลต้องการนมัสการพระยาเวห์ พวกเขาจะถวายเครื่องบูชา เป็นสัตว์ หรือเป็นพืช แล้วแต่วัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ และการเผาเพื่อให้ควันได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าอากาศนั่นเป็นการแสดงออกถึงการนมัสการพระยาเวห์

 

เมื่อพระวิญญาณได้ลงมาเพื่อสถิตอยู่กับเราหลังจากที่พระเยซูได้บอกก่อนหน้านี้และพระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วนั้น เราจึงเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการพระบิดา ด้วยชีวิต ด้วยตัวของเราเอง นั่นคือ การมอบถวายชีวิต คือการถวายตัวเราแด่พระองค์ ซึ่งต้วเราเองนั้นเป็นเครื่องเผาบูชาที่มีชีวิต ดังนั้นชีวิตเราสำคัญมาก ไม่ควรดำเนินชีวิตเล่น ๆ  หรือทำตามใจเราเองแต่ต้องให้อยู่ในน้ำพระทัยพระองค์เสมอ

 

          2. อธิษฐานให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์

เมื่อเราได้มอบชีวิตของเราต่อพระบิดาแล้ว พระวจนะยังกล่าวต่อไปถึง “เครื่องเผาบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์” อีกด้วย  พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาอยู่ในเราและหน้าที่ของพระองค์คือเป็นผู้ช่วยเหลือเรา ในทุก ๆ เรื่อง และเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทำให้ชีวิตเราบริสุทธิ์ต่อพระบิดา

 

ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน?  1 โครินธ์ 3 : 16

พระบิดาปรารถนาให้ชีวิตเราบริสุทธิ์เพราะเราเป็นวิหารของพระเจ้าเลยทีเดียว เมื่อเราอ่านในพระวจนะ เราจะเห็นได้ว่าอิสราเอลไปนมัสการพระเจ้าที่พระวิหารและพวกเขาให้ความเคารพกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก ขนาดว่า ปุโรหิตที่จะต้องนำเครื่องเผาบูชาเข้าในวิสุทธิสถาน ยังต้องผูกเชือกเอาไว้ เผื่อว่าเมื่อท่านเข้าไปด้านในที่ เป็นส่วนที่ใกล้ชิดที่สุดกับพระเจ้า แล้วเสียชีวิต จะต้องดึงเชื่อกเพื่อลากปุโรหิดท่านนั้นออกมา เพราะถ้าคนทั่วไป เดินเข้าไป ก็จะต้องเสียชีวิตในทันที เพราะเป็นที่ๆ บริสุทธิ์ และเป็นความยำเกรงพระเจ้าเป็นอย่างมาก

 

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ฉีกม่านวิหารออกแล้ว เราจึงเข้าหาพระเจ้าได้อย่างง่ายที่สุดและใกล้ที่สุด แต่มากกว่านั้นพระเจ้าปรารถนา ให้ชีวิตเราบริสุทธิ์ด้วย ดังนั้นในแต่ละวันเราควรขอการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ ให้สมกับการเป็นพระวิหารของพระองค์ ดังที่พระเยซูได้สอนเราอธิษฐาน และอธิษฐานในเรื่อง ขอการยกโทษบาป เราควรอธิษฐานเช่นั้น ด้วย

 

3. อธิษฐานให้เราดำเนินตามน้ำพระทัย

 

สิ่งสุดท้ายของการที่จะให้เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้ ด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ สวมทับ                 ภายใน    คือการอธิษฐานให้เราดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า แน่นอนว่าแต่ละวันเราต้องเผชิญสิ่งต่าง  ๆ มากมาย เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราในแต่ละวันให้เราเองสามารถดำเนินชีวิตแต่ละวันให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์

 

ชีวิตของเรานั้นพระเจ้าเองได้มีแผนการที่ดีเลิศไว้อยู่แล้ว เราต้องอธิษฐานให้แต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมานั้น เราได้ทำสิ่งต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้า ได้วางไว้ให้แก่เรา สิ่งสำคัญหนึ่งคือการที่เราสะสมพระวจนะ เอาไว้ในชีวิตเพื่อเราจะเห็นพระทัยของพระองค์ผ่านพระคำของพระองค์

 

น้ำพระทัยพระเจ้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราไม่สามารถเปรียบเทียบสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรากับคนอื่นได้ เราต้องซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้านำและให้เราทำ ทุก ๆ วัน เราจึงต้องนำชีวิตด้วยคำอธิษฐานให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

 

คำอธิษฐานเหล่านี้จะช่วยเราอย่างมากให้เราสามารถรับการสวมทับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนชีวิตในพระองค์เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและถวายเกียรติแด่พระองค์และเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระองค์

 

photo credit : https://matv.org/blue-sky-background-with-a-tiny-clouds/

Leave a Comment

Your email address will not be published.