จงดำเนินชีวิตในความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเยซู

เพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความรักและความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเยซูเจ้าและต่อบรรดาวิสุทธิชน เพื่อการเป็นพยานถึงความเชื่อของท่านจะได้เกิดผลโดยการรู้ถึงสิ่งดีทุกอย่าง ซึ่งมีอยู่ในท่านโดยทางพระเยซูคริสต์

ฟีเลโมน 1:5‭-‬6 KJV

https://bible.com/bible/175/phm.1.5-6.KJV

เราต้องดำเนินชีวิตในความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเยซู เราต้องมีประสบการณ์ในความรักนี้ทุกๆวันเพื่อย้ำเตือนความรักที่เป็นพระคุณมอบให้แก่เรา การนมัสการ การอธิษฐานและการอยู่ในการทรงสถิตจะช่วยให้เราติดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและเข้าใจพระทัยของพระองค์

และอีกประการคือการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อให้คนรอบข้างได้เห็นความเชื่อตามพระสัญญาของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ และเป็นประสบการณ์ที่เรามีร่วมกับพระองค์อยู่เสมอ

ทั้งความรักและความเชื่อจะต้องส่งผลต่อการเป็นพยานเรื่องราวพระเยซูตามที่พระองค์มอบหมายให้ผู้เชื่อได้กระทำ และผลดีมากมายตามพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นฤดูการการอวยพรของพระองค์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

ความรัก + ความเชื่อ –> การเกิดผล –> การเป็นพยานถึงพระเยซู

Leave a Comment

Your email address will not be published.