2 โครินธ์ 1:4 TH1971

2 โครินธ์ 1:4 TH1971

พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ

ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.