2 ทิโมธี 1:7

2 ทิโมธี 1:7 THSV11

เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรัก และการบังคับตนเองแก่เรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.