เพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว พระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์

Intimacy Tuesday 5 March 2019
และเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว พระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของเรา ร้องว่า “อาบา” คือ พระบิดา 7เหตุฉะนั้นโดยพระเจ้า ท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร และถ้าเป็นบุตรแล้ว ท่านก็เป็นทายาท กท.4:6-7
  • เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักถึงฤทธิ์อำนาจ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาครอบครองวิญญาณจิตของเรา ตามที่พระเยซูได้สัญญาแก่เราทั้งหลายแล้ว
  • พระวิญญาณได้เข้ามาในใจของเรา พระองค์ทำงานในชีวิตของเรานำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตเราอย่างต่อเนื่อง
  • และเราเป็นบุตรของพระบิดาของเราโดยทางความเชือ เราจึงไม่ต้องดำเนินในชีวิตทาสอีกต่อไป แต่เป็นถึงทายาทของผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน เป็นพระคุณและพระพรที่พระองค์ประทานให้เปล่า  ๆ เราต้องตระหนักและเห็นคุณค่าอย่างมาก เราจึงไม่อยู่เฉยที่จะมีส่วนในพระราชกิจของอุดมของพระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.