1 เปโตร1:6

ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆ 1 เปโตร 1:6 TH1971 https://bible.com/bible/275/1pe.1.6.TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.