1 เปโตร 1:16

1 เปโตร 1:16 TH1971

ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์

https://www.bible.com/th/bible/275/1PE.1.16.TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.