1 เธสะโลนิกา 1:3

1 เธสะโลนิกา 1:3 TH1971

ต่อพระพักตร์พระบิดาเจ้าของเรา เรารำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำ และความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนัก และความพากเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.