ไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลย

Intimacy Friday 22 February 2019
เป็นที่แน่ชัดว่า ไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลย เพราะว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ”  กท 3 :11
  • พระวจนะหลายตอนได้ย้ำเตือนให้เราได้ทราบว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ
  • เราแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่า เราไม่ได้ชอบธรรมด้วยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยความเชื่อ เท่านั้น
  • ดังนั้น ความเชื่อ ในพระเยซูเท่านั้นทีทำให้เราชอบธรรมได้ และเราจะประพฤติได้ดีมาก ขึ้นด้วยฤทธฺิ์อำนาจพระวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตภายในของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.