ไม่มีการปรักปรำในความรักของพระบิดา

ไม่มีการปรักปรำในความรักของพระบิดา

ไม่ไม่ว่าเราจะล้มลงหรือล้มเหลวมากี่ครั้ง พระบิดาพระบิดายังคงรักเราอย่างที่เราเป็น พระองค์พระองค์รู้ว่าเราเป็นคนบาปและพระคุณพระองค์เข้ามาเพื่อช่วยโอบอุ้มเราไว้

เรารักเรารับพระคุณของพระองค์เพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและมีกำลังที่จะต่อสู้กับความบาปด้วย List อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์

ดัดังนั้นอย่าให้ใครหรือสิ่งใดมาปรักปรำ เราไม่ว่าในกรณีใดใดเพราะความรักของพระบิดาอย่างมั่นคงต่อเราเสมอ

“พระองค์ยังคงรักเราอย่างที่เราเป็น”

“และทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ไม่มีพระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน หรือที่แผ่นดินเบื้องล่าง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญา และทรงสำแดงความเมตตาแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของเขา”

‭‭1 พงศ์กษัตริย์‬ ‭8:23‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/1ki.8.23.kjv

Leave a Comment

Your email address will not be published.